IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 
Aplikasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru
Program Studi S1  IAIN Syekh Nur

Jurusan Jenjang Sarjana

No Kode Jurusan/Program Studi

Gelar

Akreditasi
  A Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
1 101 Pendidikan Agama Islam

S.Pd

A

2 102 Pendidikan Bahasa Arab S.Pd A
3 103 Tadris Bahasa Inggris S.Pd B
4 104 Tadris IPS S.Pd A
5 105 Tadris Matematika S.Pd B
6 106 Tadris IPA-Biologi S.Pd B
7 107 Pendidikan Guru MI S.Pd B
8 108 Pendidikan Islam Anak Usia Dini S.Pd B
9 109 Manajemen Pendidikan Islam S.Pd B
10 110 Tadris Bahasa Indonesia S.Pd B
11 111 Tadris Kimia S.Pd
12 112 Pendidikan Profesi Guru Profesi (Guru Profesional)
13 113 Pendidikan Jarak Jauh PAI S.Pd.
  B Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
14 201 Hukum Keluarga Islam S.H. A
15 202 Hukum Ekonomi Syariah S.H. B
16 203 Perbankan Syariah S.E. B
17 204 Ekonomi Syariah S.E. B
18 205 Akuntansi Syariah S.Akun. B
19 206 Hukum Tatat Negara S.H. B
20 207 Ilmu Falak -
21 208 Pariwisata Syariah -
  C Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah    
22 301 Sejarah Kebudayaan Islam S.Hum. A
23 302 Komunikasi dan Penyiaran Islam S.Sos. B
28 303 Filsafat Agama S.Ag. A
25 304 Ilmu Alquran dan Tafsir S.Ag. B
26 305 Pengembangan Masyarakat Islam S.Sos. B
27 306 Bimbingan dan Konseling Islam S.Sos. B
28 307 Ilmu Hadis S.Ag. B
29 308 Bahasa dan Sastra Arab S.Hum. B
30 309 Sosiologi Agama -
31 310 Tasawuf dan Psikoterapi -
2017  IAIN Syekh Nurjati Cireb

© 2017  IAIN Syekh Nurjati Cirebon