IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 
Aplikasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru
Program Studi S1  IAIN Syekh Nur

Jurusan Jenjang Sarjana

No Kode Jurusan/Program Studi

Gelar

Akreditasi
  A Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
1 101 Pendidikan Agama Islam

S.Pd

A

2 102 Pendidikan Bahasa Arab S.Pd A
3 103 Tadris Bahasa Inggris S.Pd B
4 104 Tadris IPS S.Pd A
5 105 Tadris Matematika S.Pd B
6 106 Tadris IPA-Biologi S.Pd B
7 107 Pendidikan Guru MI S.Pd B
8 108 Pendidikan Islam Anak Usia Dini S.Pd B
9 109 Manajemen Pendidikan Islam S.Pd B
10 110 Tadris Bahasa Indonesia S.Pd B
11 111 Tadris Kimia S.Pd -
  B Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
12 201 Hukum Keluarga Islam S.H. A
13 202 Hukum Ekonomi Syariah S.H. B
14 203 Perbankan Syariah S.E. B
15 204 Ekonomi Syariah S.E. -
16 205 Akuntansi Syariah S.Akun. -
17 206 Hukum Tata Negara Islam S.H. -
18 207 Ilmu Falak S.H. -
19 208 Pariwisata Syari'ah S.Par. -
  C Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah    
20 301 Sejarah Kebudayaan Islam S.Hum. A
21 302 Komunikasi dan Penyiaran Islam S.Sos. B
22 303 Filsafat Agama S.Ag. A
23 304 Ilmu Alquran dan Tafsir S.Ag. B
24 305 Pengembangan Masyarakat Islam S.Sos. B
25 306 Bimbingan dan Konseling Islam S.Sos. B
26 307 Ilmu Hadis S.Ag. B
27 308 Bahasa dan Sastra Arab S.Hum. -
28 309 Sosiologi Agama S.Sos. -
29 310 Tasawuf dan Psikoterapi S.Ag. -
2017  IAIN Syekh Nurjati Cireb

© 2017  IAIN Syekh Nurjati Cirebon